Výběrová komise

Výběrová komise je poradním orgánem Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Na základě výsledků věcného hodnocení projednává konkrétní žádosti a rozhoduje o tom, které projekty doporučí nebo nedoporučí k financování z FS a EFRR. Je složena celkem z minimálně 6 členů. Jedná se o osoby, které nebyly zapojeny do věcného hodnocení projektů.

Pro zajištění potřebné kvalifikace je pro každou prioritní osu (případně specifický cíl nebo aktivitu) stanoveno specifické složení komise, přičemž mohou být přizváni i další hosté bez hlasovacího práva.

Jednání Výběrové komise se konají ad hoc v návaznosti na výsledky hodnocení projektů a v návaznosti na schválený harmonogram výzev a jsou neveřejná.

Statut Výběrové komise
Jednací řád Výběrové komise

Zasedání Výběrové komise

Zápisy