Galerie projektů

prioritní osa:
specifický cíl:

Vidče: Revitalizace zeleně

Sadové úpravy rozšíří a regenerují stávající zeleň v celé řešené ploše. Vzniknou tři nové menší parky vzájemně propojené stromořadím. Součástí projektu je i likvidace nefunkčních zpevněných ploch a jejich náhrada zelení nebo propustnými a polopropustnými povrchy.

Louka: Obnova zeleně

V Louce obnovili celkovou koncepci zeleně v jádrovém území obce. Odstranili nepůvodní a expanzivní druhy, které jsou nahrazeny převážně domácími druhy. Celkem byly vysazeny desítky stromů a tisíce keřů.

Dolní Lhota: Varovný systém

Obec nechala vyhotovit digitální povodňový plán a vybudovat funkční moderní systém varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území. Byly vytvořeny nové hlásné profily, pořídil se i srážkoměr.

Jezuitský rybník: Bezpečnostní přeliv

Nový bezpečnostní přeliv nahradil dosavadní nevyhovující stavidlové přelivy ve špatném technickém stavu, které byly poddimenzované. Nový přeliv je bezobslužný a zvyšuje bezpečnost vodního díla a tím i ochranu pracovníků přilehlého zemědělského objektu, obyvatel obce Hostačov a chatové oblasti.

Cvikov: Zateplení domova dětí

Stavební úpravy DDM Cvikováček spočívaly v zateplení fasády včetně nových klempířských prvků, zateplení částí vnitřních stěn včetně výměny vyznačených vnitřních dveří v těchto stěnách a zateplení šikmin střechy a podlahy půdy. Součástí je rekonstrukce vytápěcího systému objektu.

Týn nad Vltavou: Obnova parku

Revitalizace parku zahrnovala ošetření stávající zeleně a odstranění nežádoucích porostů. Dále byly součástí projektu nové výsadby stromů, keřů a půdopokryvných rostlin, založení travnatých ploch a kvetoucích bylinných porostů. Obnoveny byly i povrchy parkových cest.

Dolní Třebonín: Rybník Stráňka

V krajině vznikl nový rybník. Vhodným zakomponováním svahů a vtokové části do krajiny vznikly podmínky pro ekologickou a estetickou kvalitu krajiny. Rybník plní funkci akumulační a částečně retenční a působí pozitivně při tvorbě mikroklimatu v území.

Veltruby: Protipovodňová opatření

Zpracování nového digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného a varovného informačního systému pomohlo obci Veltruby v ochraně před povodněmi. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování občanů před povodňovým nebezpečím v obci.

Tetčice: Zateplení společenského střediska

V Tetčicích nechali realizovat energeticky úsporná opatření na objektu rybářské bašty, která slouží jako společenské středisko. Společně se zateplením se vyměnila okna i dveře.

Kyjov: Zeleň na sídlišti

V Kyjově vysadili stromy a keře. Hlavním cílem bylo doplnění stromového patra sídlištní zeleně o novou generaci dlouhověkých dřevin. Stanovištně vhodné druhy mohou současně plnit funkci jak estetickou, tak biologickou.