OPŽP 2007–2013

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabídl v programovém období v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než
300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu, a to s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí v České republice. K uzavření OPŽP 2007-13 došlo 28. 12. 2017 viz dopis Generálního ředitelství pro regionální politiku.

Pro příjemce podpory platí povinnost archivovat dokumenty související s projektem po celou dobu udržitelnosti projektu, která se počítá od ukončení realizace projektu a jejíž délka je uvedena
v příloze č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

Vstup do Bene-fillu

Seznam schválených projektů OPŽP 2007–2013 – ke dni 16. 5. 2016

Výše schválené podpory, alokace dle oblastí podpory – ke dni 16. 5. 2016

Projekty s celkovými náklady mezi 25 až 50 mil. EUR – ke dni 15. 5. 2015

Dopis Generálního ředitelství pro regionální politiku