Pokyny pro příjemce

Veřejná podpora poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 musí být v souladu s procedurálními a materiálními pravidly pro poskytování veřejné podpory, která jsou platná v okamžiku poskytnutí veřejné podpory. Bližší informace a jednotlivé dokumenty najdete v Přílohách pro projekty v režimu veřejné podpory.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

V dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, který je nedílnou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, najdete potřebné informace k zadávání veřejných zakázek. Můžete rovněž využít příručku Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách, kterou pro vás Státní fond životního prostředí ČR připravil.

ÚPRAVA ŽÁDOSTI PŘED VYDÁNÍM RoPD

K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace musíte postupovat dle stanovených pravidel. Potřebné informace najdete v dokumentu Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – žádosti schválené Výběrovou komisí do 14. 6. 2016 a také v dokumentu Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – žádosti schválené Výběrovou komisí od 6. 9. 2016.

ZPRÁVA O REALIZACI, ŽÁDOST O PLATBU, ŽÁDOST O ZMĚNU A ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

Potřebné postupy pro vytvoření zprávy o realizaci a žádostí najdete v dokumentu Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu o udržitelnosti. Budete-li chtít pracovat s nástrojem pro hromadné načtení dat do soupisky dokladů v žádosti o platbu v IS KP14+, použijte příručku Import XML do soupisky dokladů na ŽoP s přiloženými pomocnými soubory.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Postupy a dokument potřebné k vydání závěrečného vydodnocení, tj. jak zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci a o platbě a protokol závěrečného vyhodnocení akce najdete v dokumentu Informace pro příjemce dotace k vydávání ZVA.

KONTROLY – AUDITY/EXTERNÍ KONTROLY

Příjemce je povinen evidovat audity a kontroly ze strany jiných subjektů než je Státní fond životního prostředí České republiky, které na projektu proběhly. Příjemce eviduje audit/externí kontrolu prostřednictvím samostatného modulu Kontroly v IS KP14+. Postup naleznete v dokumentu Informace pro příjemce k evidenci externích kontrol a auditů v IS KP14+.

Tato povinnost přímo vychází z Podmínek poskytnutí dotace, které jsou přílohou právních aktu o poskytnutí/převodu podpory.