Monitorovací výbor

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR a v případě prioritní osy 4 také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Dohled nad programem vykonává Monitorovací výbor, který průběžně monitoruje program s cílem posuzování jeho provádění a pokroku směrem k dosažení cílů programu, zohledňuje finanční údaje, společné ukazatele a ukazatele specifické pro OPŽP 2014-2020.

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.). Každý člen Monitorovacího výboru má hlasovací právo. Evropská komise se účastní činnosti Monitorovacího výboru jako poradce.

Základní dokumenty

Zasedání Monitorovacího výboru