Prioritní osa 3

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Finance jsou poskytovány na kvalitnější nakládání s odpady, ke snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a k odstraňování starých ekologických zátěží.

Podporované oblasti:

3.1 – Prevence vzniku odpadů
3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3.3 – Rekultivace staré skládky
3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Příklady podporovaných projektů:

 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, biologicky rozložitelný odpad)
 • zavádění systému předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. systému „door-to-door“
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
 • třídicí a dotřiďovací linky i s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů
 • budování kompostáren a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů, zdravotnických a nebezpečných odpadů včetně jejich modernizace
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně jejich modernizace
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
 • rekultivace starých skládek, které jsou technicky nezabezpečené
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit
 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, chladicího zařízení, skladovacích nádrží, nádrží kapalných uhlovodíků, skladů hořlavých kapalin a kapalných průmyslových hnojiv

Kompletní přehled podporovaných aktivit včetně jejich podmínek naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Přehled aktuálních výzev této prioritní osy najdete na stránce Nabídka dotací.