Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Prostředky lze získat na projekty zlepšující kvalitu ovzduší a omezující emise znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie a zlepšení systému sledování kvality ovzduší.

Podporované oblasti:

2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Příklady podporovaných projektů:

  • výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
  • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC
  • náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2,, NH3 a VOC pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů
  • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
  • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení)
  • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku
  • pořízení a aktualizace systémů pro hodnocení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci)
  • integrované systémy a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, např. výstražných, regulačních a předpovědních systémů

Kompletní přehled podporovaných aktivit včetně jejich podmínek naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Přehled aktuálních výzev této prioritní osy najdete na stránce Nabídka dotací.