O programu

Operační program Životní prostředí je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. V letech 2014–2020 bylo v programu k dispozici téměř 2,75 miliard eur.

Řídicím orgánem programu v tomto programovém období bylo Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4).

Oproti předchozímu programovému období v letech 2007-2013 došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 bylo možné získat podporu z OPŽP v těchto oblastech:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Hlavní alokace finančních prostředků – příspěvek EU

OPŽP 2014-2020
Váhy
Alokace OPŽP 2014-2020
PRIORITNÍ OSA 1- FS

27,49%

766 905 676 €

Specifický cíl 1.1

60,19%

461 572 907 €

Specifický cíl 1.2

15,04%

115 315 077 €

Specifický cíl 1.3

14,75%

113 140 974 €

Specifický cíl 1.4

10,02%

76 876 718 €

PRIORITNÍ OSA 2 – FS, EFRR

20,41%

569 328 068 €

PRIORITNÍ OSA 2 – FS

19,00%

530 073 561 €

Specifický cíl 2.1

66,70%

379 737 478 €

Specifický cíl 2.2

23,22%

132 183 320 €

Specifický cíl 2.3

3,19%

18 152 763 €

PRIORITNÍ OSA 2 – EFRR

1,41%

39 254 507 €

Specifický cíl 2.4

6,89%

39 254 507 €

PRIORITNÍ OSA 3 – FS, EFRR

16,45%

458 819 995 €

PRIORITNÍ OSA 3 – FS

15,62%

435 731 044 €

Specifický cíl 3.1

11,58%

53 127 710 €

Specifický cíl 3.2

53,66%

246 188 040 €

Specifický cíl 3.3

4,57%

20 946 567 €

Specifický cíl 3.4

25,17%

115 468 727 €

PRIORITNÍ OSA 3 – EFRR

0,83%

23 088 951 €

Specifický cíl 3.5

5,03%

23 088 951 €

PRIORITNÍ OSA 4 – EFRR

12,61%

351 735 070 €

Specifický cíl 4.1

30%

105 520 521 €

Specifický cíl 4.2

6,87%

24 173 507 €

Specifický cíl 4.3

43,13%

151 694 028 €

Specifický cíl 4.4

20%

70 347 014 €

PRIORITNÍ OSA 5 – FS, EFRR

19,69%

549 313 542 €

PRIORITNÍ OSA 5 – FS

16,15%

450 567 184 €

Specifický cíl 5.1

82,02%

450 567 184 €

PRIORITNÍ OSA 5 – EFRR

3,54%

98 746 358 €

Specifický cíl 5.2

3,64%

20 000 000 €

Specifický cíl 5.3

14,34%

78 746 358 €

PRIORITNÍ OSA 6 – FS

3,35%

93 511 190 €

CELKEM

100%

2 789 613 540 €