Nabídka dotací

Harmonogram výzev
oblasti podpory
2024
led
úno
bře
dub
kvě
čer
čvc
srp
zář
říj
lis
pro
1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
2.4 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech
3.1 - Prevence vzniku odpadů
3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3.3 - Rekultivace staré skládky
3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 - Posílit biodiverzitu
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
5.3 - Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí
6.1 - Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
6.2 - Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
7.1 - Podpora zranitelných domácností pro zmírnění cen energií - FS
7.2 - Podpora zranitelných domácností pro zmírnění cen energií - EFRR
prioritní osa:
stav: