Kotlíkové dotace

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a je tedy nutná jejich výměna za nové ekologické zdroje vytápění.

Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nemají na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, připravilo Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací. Nárok na podporu se týká výměny kotlů, které byly provedeny od 1. ledna 2021.

1. Dotace na výměnu kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení, je vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace činí 95 % způsobilých výdajů a bude o ni možné žádat prostřednictvím jednotlivých krajů. Příjem žádostí se spustí přes krajské úřady v průběhu června 2023.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Kdo může žádat o dotaci

 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu),
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Příjem žádostí

Příjem žádostí spustí jednotlivé kraje v níže uvedených termínech.

Kraj Příjem žádostí
Jihočeský 26.6.2023
Jihomoravský 1.8.2023
Karlovarský 14.8.2023
Královéhradecký 16.8.2023
Liberecký 4.9.2023
Moravskoslezský 31.7.2023
Olomoucký 1.8.2023
Pardubický 4.9.2023
Plzeňský 4.9.2023
Praha 7.8.2023
Středočeský 5.9.2023
Ústecký 1.8.2023
Vysočina 1.9.2023
Zlínský 12.9.2023

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
 • další přílohy definované příslušným krajem

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Kam se obrátit pro více informací

Kontaktujte svůj krajský úřad.

2. Dotace na výměnu kotlů pro ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou žádat v Nové zelené úsporám. Dotace na výměnu nevyhovujících kotlů může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Od podzimu 2023 bude možné získat podporu i na výměnu starých plynových kotlů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

3. Dotační výzvy pro kraje

Loga Financováno EU