Pravidla publicity OPŽP

Jako příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 jste povinen respektovat podmínky publicity a propagace podle závazně formulovaných Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a podle Grafického manuálu povinné publicity, ve kterém také najdete závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a banneru/loga OPŽP.

Vyplňte jeden z formulářů pro přípravu tiskových podkladů pro dočasný billboard, pro stálou pamětní desku nebo plakát A3.

Dokumenty ke stažení

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – email: publicita@sfzp.cz