Jak podat žádost

1. Pro správné podání žádosti je důležité, abyste se jako žadatel seznámil/a s podporovanými projekty a aktivitami jednotlivých prioritních os a specifických cílů a zároveň i s veškerými podmínkami Operačnícho programu Životní prostředí (OPŽP) a konkrétní výzvy, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat.

2. Musíte se řídit následujícími závaznými dokumenty:

 • Programový dokument OPŽP 2014–2020 definuje obecný rámec pro poskytování podpory se zaměřením na zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí. Jeho znění schvaluje Evropská komise.
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 s přílohami představují základní dokument obsahující veškerá pravidla a pokyny pro potenciální žadatele i pro příjemce podpory týkající se možnosti předložení žádosti, přehledu typů podporovaných aktivit, přehled povinných příloh žádosti, podmínek přijatelnosti projektů, výše podpory včetně specifik režimů veřejné podpory, procesu výběru projektů, jejich financování, kontrol, monitorovánía dalších souvisejících procesů administrace v rámci OPŽP.
 • Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 tvoří přílohu Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.
 • Výzva k předkládání žádostí a specifické pokyny, přílohy vztahující se k dané výzvě.
 • Obecné podmínky pro podání žádosti.

Všechny uvedené dokumenty najdete v aktuálním znění na stránce Dokumenty.

3. Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musíte splnit následující podmínky:

 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.
 • Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele.
 • Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.
 • Splnění limitu min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.
 • Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.
 • Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.
 • Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR.
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.
 • Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z EFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.
 • Žádost je podána výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseu.mssf.cz), a to včetně všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je uveden v konkrétní výzvě.
 • Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu.
 • Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat včas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.

 

Elektronické podání žádosti

Žádosti o dotaci do OPŽP můžete podat pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

Portál slouží jak k elektronickému podání žádosti o podporu, tak k administraci projektu. Podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Do počítače nemusíte instalovat žádný program. Žádost o podporu vyplňte přímo v okně internetového prohlížeče. Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu naleznete v Uživatelské příručce ISKP14+. V dokumentech Tipy k IS KP14+ a Uživatelskou příručku pro zpracování CBA najdete stručný souhrn tipů a rad, jak ještě snadněji zvládnout vypracování a podání žádosti o podporu v OPŽP.

Elektronický podpis

Internetová aplikace IS KP14+ vám umožňuje komunikovat se Státním fondem životního prostředí ČR elektronickou formou. Budete proto potřebovat tzv. kvalifikovaný certifikát neboli elektronický podpis. Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců. Následně jej musíte u poskytovatele obnovit nebo nechat si vystavit nový. Pokud již tento certifikát od jednoho z níže uvedených subjektů vlastníte, nemusíte si pořizovat nový.

V současné době lze v ČR získat elektronický podpis u tří akreditovaných subjektů, poskytovatelů certifikačních služeb, oprávněných kvalifikované certifikáty vydávat. Jedná se o: