Kalkulačka

Kalkulačka pro výpočet ekonomického kritéria

Zjistěte si ještě před podáním žádosti o dotaci, zda splňujete ekonomická kritéria. Můžete si tak ušetřit spoustu práce.

Podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 jste byli coby žadatelé povinni k žádosti o podporu předložit také vyplněný formulář Propočet vylučovacího ekonomického kritéria u projektů podléhajících hodnocení bonity (viz rozřazovací tabulka níže). Tato povinnost pro žádosti podané po 6. lednu 2017 již neplatí. Přesto doporučujeme, abyste si toto kritérium vypočítali pomocí naší kalkulačky. Upozorňujeme, že se jedná pouze o ilustrativní výpočet a závazné vyhodnocení probíhá až během kontroly přijatelnosti podané žádosti.

Formulář je nutné vyplnit dle konkrétního typu žadatele a údaje zadávat v tisících korunách.

Projekty podléhající hodnocení bonity žadatele – rozřazovací tabulka

Žadatel Finanční ukazatel Požadavky na půjčku SFŽP ČR Zástava na předmětu podpory dle kapitoly B.5
Obce Celkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 5 mil. Kč a více vždy vždy
Svazky měst a obcí Celkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 5 mil. Kč a více vždy vždy
Města Celkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 10 mil. Kč a více vždy vždy
PO zřízené územně samosprávnými celky Celkové vlastní zdroje (celkové výdaje projektu mínus dotace) 10 mil. Kč a více vždy vždy
Kraje EU dotace nad 100 mil. Kč vždy vždy
Státní podniky EU dotace nad 100 mil. Kč vždy vždy
Podnikatelské subjekty včetně fyzických osob podnikajících vždy vždy vždy
Ostatní subjekty (např. nadace, spolky, o.p.s., církve, občanská sdružení, apod.) vždy vždy vždy
OSS, SPO, státní fondy irelevantní irelevantní irelevantní

V dokumentu Kalkulačka – Propočet vylučovacího ekonomického kritéria najdete jednotlivé formuláře členěné dle následujících údajů:

  • Obce, města, kraje
  • Svazky obcí, měst a krajů
    • Projekt je realizovaný za přímé finanční spoluúčasti členů svazku
    • Projekt je realizovaný bez přímé finanční spoluúčasti členů svazku. Svazek nevykazuje hospodářskou činnost
    • Projekt je realizovaný bez přímé finanční spoluúčasti členů svazku. Svazek vykazuje hospodářskou činnost
  • Podnikatelské subjekty a státní podniky
  • Nově založené podnikatelské subjekty a státní podniky