Prioritní osa 4

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Finanční prostředky jsou určeny na zastavení poklesu biodiverzity, ochranu ohrožených rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a na vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Podporované oblasti:

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 – Posílit biodiverzitu
4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Příklady podporovaných projektů:

 • plánování péče o chráněná území NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000, tj. území národního významu
 • zajištění péče o území národního významu (např. péče o bezlesí, lesní společenstva, vodní útvary, jeskyně, budování naučných stezek a návštěvnických středisek)
 • zajišťování péče o vzácné druhy rostlin a živočichů a jejich biotopů a také o cenná stanoviště včetně jejich obnovy a tvorby
 • prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů rostlin a živočichů (mapování, monitoring, eradikace, obnova stanovišť po eradikaci, osvěta a informování veřejnosti o dané problematice)
 • opatření k překonávání migračních bariér, např. výstavba a rekonstrukce rybích přechodů
 • zpracování plánu Územního systému ekologické stability
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES a zlepšení jejich stavu
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi (např. zakládání či obnova mezí, remízů, svodných příkopů, větrolamů)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků včetně navazujících říčních ramen
 • opatření k celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích nacházejících se mimo zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000, např. výsadba dřevin přirozené druhové skladby, rekonstrukce porostů, provedení prořezávek, výsadba nových keřů
 • zakládání a obnova sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
 • obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí

Kompletní přehled podporovaných aktivit včetně jejich podmínek naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Přehled aktuálních výzev této prioritní osy najdete na stránce Nabídka dotací.