Podporované oblasti

  1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření


  2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech


  3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.1 – Prevence vzniku odpadů
3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3.3 – Rekultivace staré skládky
3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení


  4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
4.2 – Posílit biodiverzitu
4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech


  5 – Energetické úspory

5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí