Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Popis podporovaných aktivit:

  • aktivita 1.1.1: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci
Obce a města
Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Dokumenty k výzvě

Dokumenty ke specifickému cíli

Obecně závazné dokumenty si můžete vyfiltrovat v sekci Dokumenty.