Programové období 2021–2027

Banner OPŽP 2021-2027

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v dalším programovém období 2021–2027.

Nová etapa je v současnosti ve fázi finálních příprav. Výsledná podoba podporovaných aktivit nebo struktura se tak může od současného návrhu lišit. Velká část aktuálně podporovaných aktivit však bude podporována i nadále. Zároveň přinese program celou řadu novinek – aplikaci zjednodušených metod vykazování, snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu modernizace vzdělávacích environmentálních center, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nově nebudou mezi přijatelnými příjemci příspěvkové organizace obcí, měst a krajů, za něž bude vždy žádat jejich zřizovatel. Navíc například v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme výrazné zapojení soukromého sektoru.

Jak dlouho bude program fungovat

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Jedná se o nástupnický program aktuálního operačního programu OPŽP 2014-2020.

Kolik prostředků je k dispozici

Program nabídne celkovou podporu cca 61 miliard Kč.

Jaké oblasti bude podporovat

  • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld. korun
  • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici – 7,0 mld. korun
  • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – 10,2 mld. korun
  • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. korun
  • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld. korun
  • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – 10,6 mld. korun

Poznámka: výše jednotlivých alokací jsou pouze orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro.

Komu je podpora určena

V závislosti na jednotlivých aktivitách bude program podporovat veřejný sektor, podnikatele i fyzické osoby. Bližší popis oprávněných žadatelů naleznete v Programovém dokumentu a Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Co je zdrojem prostředků

Program bude financovaný z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro EFRR a FS. Ke schválení obecného nařízení došlo dne 24. června 2021. Stav schvalovacího procesu můžete sledovat na těchto stránkách (obecné nařízení) a zde (nařízení pro EFRR a FS).

Protože pravidla jsou upravena v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. Narozdíl od programů financovaných z výnosů z emisních povolenek, jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond, kde je národní legislativa nezbytná, jsou pravidla na evropské úrovni upravena pouze směrnicí.

Výše podpory

Bude se lišit v závislosti na jednotlivých oblastech podpory a podporovaných aktivitách. Podrobnější informace k výši podpory najdetev části D Pravidel pro žadatele a příjemce.

Jak se budou podávat žádosti

Žádosti se budou podávat elektronicky přes portál IS KP21+. Příručka pro žadatele k založení, vyplnění a podání žádosti o podporu v IS KP21+.

Jak se budou žádosti administrovat

Veškerá administrace bude probíhat také v portálu IS KP21+. Dojde k redukci povinných příloh žádosti o podporu. Při hodnocení žádostí uplatníme sloučenou kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, zjednodušíme ekonomické hodnocení a k financování dojde na základě jednoho Právního aktu. Pro vybrané oblasti budou stanoveny zjednodušené metody vykazování a principy zeleného zadávání.

Povinná publicita

Příjemcům dotační podpory je k dispozici webová aplikace k automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor povinné publicity je dostupný na stránce publicita.sfzp.cz. Po výběru vhodného nástroje podle parametrů projektu si uživatelé pomocí generátoru sami vytvoří grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity. Vygenerovaný podklad mohou poté rovnou bez dalšího schvalování použít k zadání výroby povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

Programový dokument

Návrhy dalších základních dokumentů ke stažení

Dokumenty jsou zveřejněny v pracovní verzi.

Ostatní dokumenty

Harmonogram výzev