Deset tisíc opatření k úsporám energií i zdravé krajině. Operační program Životní prostředí 2014–2020 se podařilo úspěšně dočerpat

20.06.2024   |   Tisková zpráva
Ministerstvu životního prostředí se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky poskytnuté z evropských fondů na Operační program Životní prostředí pro programové období 2014–2020. Program disponoval alokací ve výši 2,79 mld. eur (cca 70 mld. Kč) na podporu projektů v oblasti životního prostředí, přičemž konečný termín pro způsobilost výdajů byl 31. 12. 2023.

„Využívání finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí jednoznačně pomohlo a pomáhá k lepšímu zadržování vody v krajině, rozvoji biodiverzity, nakládání s odpady, čistšímu ovzduší nebo lepšímu čištění vody. Pomáhá ale i obcím a lidem ušetřit peníze na energie například ve školách, nemocnicích, obecních úřadech nebo desítkám tisíc domácností při výměně zastaralých kotlů. Proto je dobře, že se nám daří vyčerpat všechny dostupné evropské prostředky a využít je k přechodu k moderní a úsporné ekonomice. Díky OPŽP se pomohlo lidem i obcím asi 70 miliardami korun,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Operační program Životní prostředí 2014-2020 schválila Evropská komise v dubnu 2015, přičemž první výzvy pro příjem žádostí byly spuštěny od 14. srpna 2015. Za celé programové období bylo podpořeno téměř 10 tisíc projektových žádostí. V průběhu letošního roku se program finančně uzavíral a dle aktuálních informací se podařilo dostupné zdroje EU beze zbytku využít.

Podpora směřovala jak na oblast zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, tak i na oblasti zlepšování kvality ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany a péče o přírodu a krajinu, energetických úspor, a v závěru programu i na projekty na podporu zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Do konce programového období se tak kromě jiného podařilo vybudovat přes dva tisíce kilometrů kanalizací a připojit více než 180 tisíc obyvatel na zlepšené čištění odpadních vod. Vzniklo také téměř 500 km vodovodů.“

Díky výměně více než 90 tisíc zastaralých kotlů na tuhá paliva v domácnostech za moderní a ekologicky šetrné alternativy se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší nejen ve městech a obcích, ale i na celonárodní úrovni.

Díky investicím v odpadovém hospodářství se podařilo zvýšit kapacitu pro recyklaci odpadů o 314 tisíc tun za rok. Zlepšila se i péče o krajinu a přírodu, například proběhly revitalizace přes 70 km vodních toků nebo opatření na podporu zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 na ploše 1,5 milionu hektarů.

Prostředky z Operačního programu Životní prostředí pomohly také snížit emise skleníkových plynů a spotřebu energií. To znamená například snížení konečné spotřeby energie o zhruba 1 PJ každý rok u podpořených veřejných budov nebo snížení emisí skleníkových plynů ve výši přes 650 tisíc tun CO2 za rok.

Je vidět, že téma životního prostředí společnost zajímá, protože i v současném programovém období evidujeme zvýšenou poptávku po podpoře nových projektů. Od roku 2021 jsme podpořili dalších na dva tisíce zelených projektů celkovou částkou ve výši 33,5 miliardy korun, což představuje zhruba polovinu celkové alokace na toto programové období,“ komentuje ministr Hladík a doplňuje: „Věříme, že úspěšná spolupráce s příjemci dotací z různých oblastí, a zejména municipalit, bude pokračovat a dostupné prostředky z EU zdrojů dále pomohou zlepšit životní prostředí pro občany v ČR.“