Veletiny: Obnova zeleně

Projekt řeší návrh sadových úprav návsi. V jeho rámci budou odstraněny nevhodné náletové keře, druhově nevhodné dřeviny, úprava ploch k výsadbě a vysazení stromů, keřů. Vše je realizováno tak, aby to zapadlo do historického rázu venkovského prostoru.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Zlínský
Příjemce podpory obec Veletiny
Celkové způsobilé výdaje 438 559 Kč
Příspěvek EU 263 135 Kč