Pustiměř: Čistírna odpadních vod

Technicky nevyhovující čistírna odpadních vod bude díky projektu upravena tak, aby byla schopna čistit odpadní vody z Pustiměře, Radslavic a Zelené Hory. Jejím zkapacitněním se zlepší životní prostředí v obci a okolí.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Celkové způsobilé výdaje 46 787 858 Kč
Příspěvek EU 29 827 259 Kč