Orlické Záhoří: Obnova potoka

Lesy ČR obnovily koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice. Dříve napřímený tok se změnil v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory Lesy České republiky, s. p.
Celkové způsobilé výdaje 4 737 000 Kč
Příspěvek EU 4 737 000 Kč